Voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
      nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Roland Hols Cartoons gesloten overeenkomsten.
1.2 Offerte
      Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig, Tenzij anders in de offerte is vermeld. 
    In de prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de
    werkzaamheden. Mondelinge toezeggen verbinden Roland Hols Cartoons slechts nadat deze
    uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 
1.3 Schriftelijke bevestiging
       Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever
       dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Roland Hols Cartoons een aanvang met het uitvoeren
       van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere
       mondelinge afspraken en bedingen binden Roland Hols Cartoons eerst nadat deze schriftelijk door
       Roland Hols Cartoons zijn bevestigd.
 
1.4 Meerdere opdrachtnemers
      Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan aan Roland Hols
      Cartoons verstrekt, dient hij Roland Hols Cartoons, onder vermelding van de namen van deze
      anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
      Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij
      Roland Hols Cartoons, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.
 
Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht
      Roland Hols Cartoons zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
      belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
      opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Roland Hols Cartoons de opdrachtgever
      op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens
      De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een
      tijdige en juiste levering door Roland Hols Cartoons mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door
       het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
      Indien Roland Hols Cartoons op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden
      opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Roland Hols
      Cartoons namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers
      Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming
    van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan
    Roland Hols Cartoons, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. 
    Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering
    van de opdracht Roland Hols Cartoons volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico 
    goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven 
    aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier
    met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten
    ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
       Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar
    in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren
    en goed te keuren. Indien Roland Hols Cartoons, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten
    of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op
    verzoek van Roland Hols Cartoons zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering
      Een door Roland Hols Cartoons opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een
      indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Roland Hols
      Cartoons is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim
    nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming
    binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
      Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en
    het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet
    tot de opdracht van Roland Hols Cartoons. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
    binnen veertien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Roland Hols Cartoons te 
    worden meegedeeld.
 
Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
      Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele
      eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Roland Hols
    Cartoons. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie,
    dan is uitsluitend Roland Hols Cartoons daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
      Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het
    bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en 
    portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van
    dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding
       Roland Hols is ten allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te vermelden en is het de
       opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het werk zonder 
    vermelding van de naam “Roland Hols” openbaar te maken.

3.4 Eigendom bij Roland Hols Cartoons
      Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Roland Hols Cartoons
    tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, 
    ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Roland Hols
    Cartoons, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 
Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
      Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Roland
      Hols Cartoons, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft
      het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen
      Bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt
   tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande
      voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan
      Roland Hols Cartoons bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik
      De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Roland Hols Cartoons niet gerechtigd het
      ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen
      Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke
      toestemming van Roland Hols Cartoons veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te
      brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
      Roland Hols Cartoons heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het
      ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 
Artikel 5. Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten
      Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Roland Hols Cartoons voor de uitvoering
      van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 
5.2 Honorarium voor meerwerk
      Indien Roland Hols Cartoons door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
      duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt
      is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd,
   op basis van de gebruikelijk door Roland Hols Cartoons gehanteerde honorariumtarieven.
 
Artikel 6. Betaling
 
6.1 Betalingsverplichting
      Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken
      van deze termijn door Roland Hols Cartoons nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de
      opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle
      door Roland Hols Cartoons gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en
      gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en
      incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de
      opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het
      factuurbedrag met een minimum van € 113,45.

6.2 Periodieke betalingen
      Roland Hols Cartoons heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen
      voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
      opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie
       De opdrachtgever verricht de aan Roland Hols Cartoons verschuldigde betalingen zonder
       korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking
       hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Roland Hols Cartoons heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie
       Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
       overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet
       (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het
       kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de
       tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte
       betekenis is.
 
Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
 
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
      Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het
      honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Roland Hols Cartoons
      Indien de overeenkomst door Roland Hols Cartoons wordt ontbonden wegens een toerekenbare
      tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever,
      naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan
      verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Roland
      Hols Cartoons redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden
      in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding
       De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten
       voortvloeiend uit de door Roland Hols Cartoons op eigen naam voor de vervulling van de opdracht
       aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke
       de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement
       Zowel Roland Hols Cartoons als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel
       of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
      Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet
      (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader
       van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten
       Wanneer de werkzaamheden van Roland Hols Cartoons bestaan uit het bij herhaling verrichten van
       soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders
       is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
       schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 
Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
 
8.1 Auteursrechthebbende
      Roland Hols Cartoons garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er
      auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
      auteursrechthebbende over het werk beschikt.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
       De opdrachtgever vrijwaart Roland Hols Cartoons of door Roland Hols Cartoons bij de opdracht
       ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het
       gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens
       De opdrachtgever vrijwaart Roland Hols Cartoons voor aanspraken met betrekking tot rechten van
       intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
       uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 
9.1 Aansprakelijkheid
      Roland Hols Cartoons kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
      a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
      b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun
         aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet
         aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
     c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
     d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven
         van toeleveranciers.
     e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het
         bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een
         controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte
         te hebben.
     f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of
        laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en
        deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn
        geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid
       Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Roland Hols Cartoons of de
       Bedrijfsleiding van Roland Hols Cartoons, is de aansprakelijkheid van Roland Hols Cartoons
       voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde
       onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de 
       omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.378,02
       of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid
       Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is
       voltooid.

9.4 Kopieën materialen
      De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door
      hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de
      opdrachtgever dit nalaat, kan Roland Hols Cartoons niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
      die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht
       Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Roland Hols Cartoons jegens
       elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 
Artikel 10. Overige bepalingen
 
10.1 Overdracht aan derden
        Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Roland Hols Cartoons
        gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
        onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid
        Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de
        andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering
        van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden
        afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Nederlands recht
        Op alle overeenkomsten tussen Roland Hols Cartoons en opdrachtgever is het Nederlands
        recht van toepassing van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen
        opdrachtgever en Roland Hols Cartoons, welke niet in onderling overleg kunnen worden
        opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij
        Roland Hols Cartoons er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de
        woonplaats van de opdrachtgever te onderwerpen en met uitzondering van de geschillen die
        behoren tot de competentie van de kantonrechter.

10.4 Gedeeltelijke ongeldigheid
        Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen opdrachtgever en Roland
        Hols Cartoons onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van de
        overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende
        bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min
        mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-
        verbindende bepalingen.
 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden op 25 mei 2001 onder
depotnummer HR 27180434